Ana içeriğe atla
Konya Çimento - Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasında (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, www.bastas.com.tr sitesinin (bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır) işletilmesi sırasında Site ziyaretçi/kullanıcılarının Site aracılığıyla toplanan verileri ve bu verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu politika kapsamına girmemektedir.

 

1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Şirket, işbu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapabilir.  Güncel Gizlilik Politikası, Sitede yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır. 

 

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim kanalları aracılığıyşa Şirket ile iletişime geçiniz.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Ankara Ticaret Sicili nezdinde 16577 sicil numarası ile kayıtlı, 0149001258400015 Mersis numaralı, şirket merkezi Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde bulunan Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 

2.1. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Site’nin ziyareti, Sitede sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığyla bize ulaştırdığınız soru ve cevapların takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir. Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz Şirket tarafından internet sitesinde yer alan Şirket ile iletişime geçmenize yarayan “İletişim Formu” aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5/2 kapsamında toplanmaktadır.

 

Şirket, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ayrıca kanunlarda açıkça öngürülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

2.2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz Şirket tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere  işbu Gizlilik Politikasında anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları  ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

2.3. Verilerinizin Korunması

Şirket, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

 

Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişklin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

2.4. Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

2.5. Haklarınız

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

 

1) Aşağıda yer alan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara

(Ankara Ticaret Sicili No: 16577 Mersis No: 0149001258400015)

 

2) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E- posta adresi : bastas@vicat.com.tr

KEP adresi       : bastascimento@hs03.kep.tr

 

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.